دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام‌های انتخاباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران .

2 کارشناسی ارشد گروه حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران .

10.22091/cpl.2024.9984.1007

چکیده

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده‌های درون نظام‌های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می‌پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم‌های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می‌انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم‌های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام‌های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر دست‌کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم‌گیری قانون‌گذاری پرداخته شده که به‌طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می‌کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم‌های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره‌کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می‌گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه‌حل‌های بالقوه را ترسیم می‌کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به‌عنوان راه‌حلی مناسب برای تقویت شیوه‌های دموکراتیک و درعین‌حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون‌گذاری معرفی می‌کند.

تازه های تحقیق

در سیر تحول تاریخی نظام‌های انتخابات پارلمانی، نظام‌های مختلفی وجود دارند. بدیهی است که هر سیستمی دارای شایستگی‌های منحصربه‌فرد خود است. اما، هیچ‌یک از آن‌ها در برابر خطر سوءاستفاده در امان نیستند. سوءاستفاده از سیستم انتخاباتی چندوجهی است. نظام‌های اکثریت می‌توانند به تثبیت نخبگان قدرتمند منجر شوند؛ درحالی‌که سیستم‌های نمایندگی تناسبی ممکن است منجر به ایجاد قوای مقننه‌ای از هم گسیخته شوند که قادر به اقدام قاطع نیستند. حتی سیستم‌های مختلط که برای ایجاد تعادل طراحی شده‌اند، گاهی اوقات می‌توانند طعمه دست‌کاری و نابرابری شوند.

این مقاله در بررسی چشم‌انداز چندوجهی سوءاستفاده‌های انتخاباتی، تاکتیک‌های پیچیده‌ای را که برای براندازی فرآیندهای انتخاباتی استفاده می‌شود، آشکار کرد و طیفی از استراتژی‌های به کار گرفته شده را بررسی نمود که همگی برای اصول اساسی حکومت دموکراتیک مضر هستند و همچنین با استفاده از نمونه‌های دنیای واقعی، تهدید فراگیر و مبرم ناشی از این سوءاستفاده‌ها را روشن کردیم. چنین دست‌کاری‌هایی به‌تدریج اصول پایه دموکراسی را از بین می‌برند و انصاف و برابری و نمایندگی را کاهش می‌دهند.

 این تحقیق بر پیامدهای وخیم برای توازن اجتماعی تأکید می‌کند؛ زیرا سیاست‌ها به‌طور فزاینده‌ای منافع سرمایه‌داران ممتاز را به قیمت کاهش منافع دیگران تأمین می‌کند. علاوه‌بر این، پیامدهای جهانی این سوءاستفاده‌های انتخاباتی را منعکس می‌کند. ازآنجایی‌که کشورها با فرسایش ارزش‌های دموکراتیک دست و پنجه نرم می‌کنند، اتخاذ سیستم‌های انتخاباتی مبتنی بر تخصص فرصتی خوب است. با اولویت دادن به شایستگی، دانش و تخصص، این سیستم‌ها می‌توانند روح واقعی دموکراسی را احیا کنند، جایی که نیازها و آرزوهای بسیاری بر منافع عده معدودی بیشتر است. مسیر پیش رو ممکن است چالش برانگیز باشد. اما، نوید یک چشم‌انداز سیاسی عادلانه‌تر را ارائه می‌دهد. برای مقاومت در برابر سوءاستفاده‌ها و دمیدن جان تازه‌ای به دموکراسی، جهان باید به‌طور جدی به استقبال انتخابات مبتنی بر تخصص فکر کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democracy at a Crossroads: The Abuse of Electoral Systems

نویسندگان [English]

  • fardin moradkhani 1
  • davood kazemi 2
1 Associate Professor of Public Law, Faculty of Humanities of Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2 MA Graduate of Public Law, Faculty of Humanities of Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

This article provides an analysis of the evolution of democracy and the impact of abuses within political systems on electoral processes. It explores the historical development of parliamentary election systems worldwide, considering their susceptibility to manipulation and abuse. The study employs a comparative analysis of different parliamentary election systems, including majority, proportional, and mixed systems, to assess their vulnerabilities. Furthermore, the article examines the influence of economic interests on legislative decision-making, potentially undermining democratic principles. The central question addressed in this article is whether certain parliamentary election systems are more susceptible to manipulation than others, and how they consequently affect the trajectory of democracy. The article references democratic developments, proposes potential solutions, and introduces an expertise-based electoral system as a suitable approach to strengthen democratic mechanisms while mitigating the influence of economic elites in legislative processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • Democracy
  • Electoral System
  • Representation
  • Liberalism
ایوبی، حجت الله؛ (1382)، اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟ تهران: سروش.
داگلاس، جی ایمی؛ (1396)، نظام‌های انتخاباتی، ترجمه؛ آقایی طوق، مسلم، عدالت‌جو، اعظم، تهران: انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
رینولدز، آندرو؛ بن رایلی و دیگران؛ (1391)، دانشنامه نظام‌های انتخاباتی، ترجمه؛ ابوذر رفیعی قهساره، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
سرویر، ستار؛ رز، ریچارد؛ (1390)، دایره المعارف بین المللی انتخابات، ترجمه؛ محمد تقی دلفروز، مرکز مطالعات تحقیقات و آموزش وزارت کشور، تهران: نشر میزان.
عمید، حسن؛ (1342)، فرهنگ لغت عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، جلد اول.
فارل، دیوید؛ (1390). نظام‌های انتخاباتی، رأی احزاب و رأی‌دهندگان، ترجمه؛ ابوذر رفیعی قهساره، تهـران: مرکـز پژوهش‌های مجلس.
گئورگیفا، واس‌ای؛ یرتا.ج.یس مون؛ (1392). انتخابات و رأی‌دهی در سرتاسر جهان، ترجمه؛ علیرضـا سـمیعی اصفهانی و ابوذر رفیعی قهساره، تهران: تیسا.
لاندل، کریستر؛ (1389)، عوامل موقعیتی گزینش نظام انتخابـاتی: مطالعـه مقایسـه‌ای کـلان، ترجمـه؛ علیرضـا عیاری، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس.
 
Adérito Correia. (2001). A evolução do direito eleitoral e os diferentes sistemas eleitorais. In Fundação Friedrich Ebert, Colectânia de Textos da Conferência sobre Sistemas Eleitorais decorrida em Luanda, de 13 a 15 de Novembro de 2001.
Blackwell, C. W. (2003). Athenian Democracy: a brief overview. In Athenian Law in its Democratic Context (Center for Hellenic Studies On-line Discussion Series.
Colomer, J. M. (2004). Handbook of Electoral System Choice. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Farrell, D. M. (2011). Electoral Systems: A Comparative Introduction (2nd ed.). Houndmills: Palgrave MacMillan.
Glossary of Elections Terminology. (2019). The U.S. Election Assistance Commission. All rights reserved, 34, 36, 99, 103.
Huber, E., & Stephens, J. D. (1997). The Bourgeoisie and Democracy: Historical and Contemporary Perspectives from Europe and Latin America. Latin American Studies Association, 2-19.
Lijphart, A. (1986). Electoral Laws and Their Political Consequences. New York: Agathon Press.
Lijphart, A. (1995). Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945–1990. Oxford: Oxford University Press.
Mikkelsen, F. (1996). Working-class Formation in Europe: In Search of a Synthesis. International Institute of Social History Amsterdam, 4.
Moore, B. (1966). Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston, MA: Beacon Press.
Reisman, G. (2019). Classical Economics Versus the Exploitation Theory. Mises Institute, 11-18.
Tarcov, N. (1986). Popular Sovereignty (in Democratic Political Theory). In Encyclopedia of the American Constitution (Vol. 3, p. 1426).
Van Herpen, M. H. (2019). Early Liberals and Universal Suffrage: Their Fear of Populists and "Dangerous" People. Cicero Foundation Great Debate Paper No. 19/01, 3-4.
Yon, R. M. (2011). Electoral Systems. In G. T. Kurian (Ed.), Encyclopedia of Political Science (pp. 488). Washington, DC: CQ Press.
Zurita-Aldeguer, R. (2019). Universal Male Suffrage and Political Reconstruction in Spain and France (1868-1871). University of Alicante, 210, 213.
DPI؛ Inter-Parliamentary Union (2022).
Amid, H. (1963). Amid's Dictionary. Tehran: Amir Kabir Publication, Volume 1.
Ayoubi, H. (2003). How does the majority govern? Tehran: Soroush.
Douglas, J. M. (2017). Electoral Systems. (T. A. Touq, M. Adalatjoo, & A. Khodajou, Trans.). Tehran: University for Judicial Sciences and Administrative Services Publication.
Farrell, D. (2011). Electoral Systems, Party Votes, and Voters' Choices. (A. R. Ghahsareh, Trans.). Tehran: Majlis Research Center.
Gueorguiev, V., & Kuzmenko, Y. V. (2013). Elections and Voting Worldwide. (A. S. Esfahani & A. R. Ghahsareh, Trans.). Tehran: Tisa.
Landell, C. (2010). Contextual Factors in Electoral System Design: A Comparative Study. (A. Ayari, Trans.). Tehran: Majlis Research Center.
Reynolds, A., Reilly, B., et al. (2012). Encyclopedia of Electoral Systems. (A. R. Ghahsareh, Trans.). Tehran: Center for Strategic Studies.
Sawir, S., & Rose, R. (2011). International Encyclopedia of Elections. (M. T. Delfrooz, Trans.). Tehran: Ministry of Interior's Center for Research and Training