اهداف و چشم انداز

این نشریه در راستای ارائه و توسعه آثار پژوهشی با رویکرد تطبیقی در حوزه سیستم­های حقوقی تمامی کشورهای جهان  بارویکرد حقوق عمومی راه اندازی شده است. حوزه موضوعی این نشریه مشتمل بر کلیه ساختارها و نهادهای مطرح در حقوق عمومی کشورها است که در این راستا انتظار می رود زمینه ای برای شناساندن وجوه اشتراک و افتراق میان سیستم های حقوقی این کشورها با یکدیگر فراهم شود. این نشریه تلاش می‌کند دستاوردهای نظام‌های مختلف حقوقی در کشورهای دنیا را به جامعۀ حقوقی کشور معرفی و ساحتی برای بهره برداری در فعالیت های تقنینی، قضایی و دانشگاهی مهیا سازد.