درباره نشریه

فصلنامۀ حقوق عمومی تطبیقی از سال 1401 موفق به دریافت امتیاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نائل شد. نویسندگان می‌توانند مقالات حقوقی در حوزه حقوق عمومی را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به مجله ارسال نمایند.