شماره‌های پیشین نشریه

تابستان 1403
بهار 1403

فصلنامه حقوق عمومی تطبیقی، نشریه ای با داوری بسته و دوسو ناشناس بوده که در راستای ارائه و توسعه آثار پژوهشی با رویکرد تطبیقی در حوزه سیستم­های حقوقی تمامی کشورهای جهان راه اندازی شده است. حوزه موضوعی این نشریه مشتمل بر کلیه ساختارها و نهادهای مطرح در حقوق عمومی کشورها است که در این راستا انتظار می رود زمینه ای برای شناساندن وجوه اشتراک و افتراق میان سیستم های حقوقی این کشورها با یکدیگر فراهم شود. این نشریه تلاش می‌کند دستاوردهای نظام‌های مختلف حقوقی در کشورهای دنیا را به جامعۀ حقوقی کشور معرفی و ساحتی برای بهره برداری در فعالیت های تقنینی، قضایی و دانشگاهی مهیا سازد.

از این رو از کلیه اساتید و محققین علاقه مند به موضوعات مرتبط با حقوق عمومی تطبیقی دعوت می شود با ارسال آثار پژوهشی خود ما را در تداوم این مسیر همیاری نمایند و به این منظور درخواست می شود مقالات را مطابق با دستورالعمل نشریه تنظیم نمایند، همچنین قبل از ارسال مقاله، لازم است ابتدا در سامانه ORCID ثبت نام و کد کاربری دریافتی را در شناسه کاربری خود در نشریه درج و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-130 (تابستان 1403) 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان