ضرورت بازاندیشی در تلّقی مرسوم از مبنای مشارکت مردم (مطالعة تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22091/cpl.2024.10383.1011

چکیده

ساحت معرفتی مشارکت، پیشینه‌ای به دیرینگی نخستین جدال‌های اندیشه و عمل بر سر جایگاه و نقش و قدرت تأثیرگذاری مردم در سطح مناسبات حکمرانی دارد. با نگاهی به تبارشناسی مفهوم مشارکت و با تمرکز بر اندیشه‌های دوران کهن و همچنین تأمل در پژوهش‌ها و دستاوردهای نیم سده اخیر در غرب، دلایل توجیهی و قطعی بسیاری در جهت «حق پنداری» مشارکت اقامه و مطرح می‌شود که بخش مهمی از این ادعاها امروزه در اسناد و متون حقوقی داخلی و جهانی در عرصه حقوق عمومی جای گرفته و چهره‌ای منصوص و بی تغییر یا مقاوم در برابر هر گونه بازنگری به خود گرفته است. پژوهش حاضر با وجود ضریب تأثیر تلّقی حقانی از مبنای مشارکت مردم در متن قوانین اساسی و اسناد جهانی در نظر دارد که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی- تحلیلی ضرورت بازاندیشی در تلّقی مرسوم از مبانی مشارکت مردم در گذار به «تکلیف پنداری» آن، از دریچه تعین بخشی به اعلامیه جهانی تکالیف بشری تأکید نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of rethinking on conventional perception concerning people’s participation (a comparative study on Islamic Republic of Iran Constitution Law, the Universal Declaration of Human Rights and covenants)

نویسنده [English]

  • Ehsan Aghamohammadaghaee
Assistance of Professor /Public law Group/North Tehran Branch/Islamic Azad University/ Tehran/ Iran.
چکیده [English]

The Necessity of Rethinking on Conventional Perception

کلیدواژه‌ها [English]

  • righteousness participation, function &ndash
  • supposition participation, Islamic Republic of Iran Constitution Law, the Universal Declaration of Human Rights, the Universal Declaration of Human functions