مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی(با نگاهی به حقوق ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

10.22091/cpl.2024.10475.1018

چکیده

حقوق انتخاباتی نوعی حق سیاسی است که از منظر برخی مفسران باید امتیاز انحصاری شهروندان یک کشور باشد.با این حال،جوامع دموکراتیک امروز میزبان جمعیت زیادی از بیگانگان(خارجی ها) هستند که اغلب منافع مشترک زیادی با شهروندان کشور میزبان دارند تا با شهروندان کشورهای موطن خود؛ بنابراین تعجب آور نیست که در دوره های اخیر دولت ها به رعایت حقوق انتخاباتی برای بیگانگان رسیده اند.این مقاله به روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی روند اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان در کشور میزبان پرداخته است.نتایج این مطالعه نشانگر آنست که گرچه امروزه در بسیاری از کشورها اعطای این حقوق به وضعیت شهروندی وابسته نیست با این حال،دامنه این حقوق و شرایطی که باید توسط بیگانگان برآورده شود،از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.در ایران حق رأی یا کاندیداتوری بیگانگان در هیچ یک از انتخابات محلی و ملی مورد توجه قرارنگرفته است.مهاجرپذیر بودن ایران و بویژه حضور گسترده مهاجران افغان که در بخش های مختلف اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند مستلزم وضع قوانین خاص برای اعطای حقوق انتخاباتی به بیگانگان حداقل در سطح محلی است تا امکان اثرگذاری و ترغیب بیشتر مهاجران به اطاعت از قوانین موجود را تقویت نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the electoral rights of foreigners in the light of international documents and domestic laws (with a look at Iran's laws)

چکیده [English]

A comparative study of the electoral rights

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • electoral rights
  • foreigners
  • voting
  • candidacy