محدودیت‌های اعمال قواعد حفاظت از پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22091/cpl.2024.10541.1020

چکیده

پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی منوط به رعایت حقوق خصوصی اشخاص موضوع داده از جمله اخذ رضایت و رعایت حقوق قانونی آنها همچون دسترسی به اطلاعات مورد پردازش، اصلاح یا حذف اطلاعات و... می‌باشد. با این حال گاه شرایطی پیش می‌آید، که اجرای قواعد فوق، با حقوق جامعه و دولت در تعارض قرار گرفته و موضوع تزاحم حقوق عمومی و خصوصی به میان می‌آید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که در تزاحم میان حقوق عمومی و خصوصی در فرایند پردازش اطلاعات شبکه‌های ارتباطی کدامیک در اولویت بوده و محدودیت‌های اجرای حقوق خصوصی چه می‌باشند؟ برای پاسخ به این سؤال پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی حاضر به روش اسنادی و مطالعه‌ای تطبیقی، تزاحم و اولویت بندی حقوق عمومی بر حقوق خصوصی را در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو مقوله پردازش در راستای اهداف مبتنی بر منافع عمومی و پردازش در راستای حفظ امنیت ملی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به ارائه برخی توصیه‌های سیاستگذارانه همچون تصویب قانونی جامع در جهت چگونگی پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی، آگاهی بخشی به مردم در جهت آشنایی با حقوق و تکالیف خود در فرایند پردازش اطلاعات و تعیین نهادهای ناظر بر چگونگی پردازش اطلاعات نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limitations of applying the rules of protection of information processing in communication networks: a comparative study in the laws of Iran and the European Union

نویسندگان [English]

  • Moslen Agaii Tog 1
  • Mahdi Naser 2
1 Graduated with a doctorate in public law from Tehran University
2 University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

حقوق عمومی،حقوق خصوصی،پردازش اطلاعات،حقوق ایران،حقوق اتحادیه اروپا

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public law
  • private law
  • information processing
  • Iranian law
  • European Union law