تحدید قدرت یا مهار خودسری هیات حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، ایران.

10.22091/cpl.2024.10779.1025

چکیده

انقلاب مفهومی است که علاوه بر دارا تعاریف فراگیر متفاوت در طول تاریخ، ماحصل آن یعنی حکومت‌های برآمده از درون انقلاب نیز در اَشکال متمایزی از یکدیگر ظهور یافته‌اند. با این وجود به نظر می‌رسد آنچه که این تفاوت‌ها را رقم می‌زند بیش از همه به آراء و نظرات متفکران جوامع انقلابی وابسته است، تا مبارزات میدانی این جوامع. به همین منظور تحقیق انجام شده، ضمن بررسی دیدگاه‌های حکومت‌ساز متفکران و پدران بنیانگذار در دو انقلاب 1۷۸۹م فرانسه و آمریکا، به عنوان سئوال اصلی این نکته را مطرح می‌کند که دیدگاه‌های مذکور، چگونه به منتهی به تحدید اقتدارات دولت در بستر تاریخ سیاسی این دو کشور شده است؟ نتایج بررسی نشان می‌دهد، نظام سیاسی به شدت نابرابر طبقاتی و وجود مونارشی برگرفته از حق الهی پادشاهان در فرانسه پیش از انقلاب، تفکرات فیلسوفی چون ژان ژاک روسو را به همراه دارد که رفع چنین نابرابری را در ایجاد قرارداد اجتماعی و تعلق همه اقتدارات حاکمیت به شخصیت معنوی کل می‌داند. حال آنکه در پس اندیشه پدران بنیانگذار، دولتِ آزاد، دولتی است که توانایی کنترلِ «جهت دهی‌های یک اکثریت جانبدار و سلطه‌گرا» را دارد و به طور رسمی بر «اصل دولت جمهوری مبتنی بر نظر اکثریت قابل احترام، یعنی؛ اصل توافق» متکی می‌باشد. اصل بنیادینی که جمهوری لیبرال دموکراتیک ایالات متحده بر پایه آن استوار گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limiting the power or restraining the arbitrariness of the governing body A study of how government sovereignty is exercised in the French and American legal systems

نویسندگان [English]

  • seyed Ali Mousavi 1
  • Ayat Mulaee 2
  • farshid bandehali 3
1 Ph.D. in Public Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz,
2 Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Iran.
3 Graduated with a PhD in Public Law, Tabriz University, Iran.
چکیده [English]

انقلاب، پدران بنیانگذار، آزادی، برابری، حقوق طبیعی.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Founding Fathers
  • Freedom
  • Equality
  • Natural Rights