اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علیرضا دبیرنیا

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

dr.dabirnia.alirezagmail.com

مدیر مسئول

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

حقوق مالکیت فکری دانشیارگروه حقوق خصوصی و مالکیت فکری دانشگاه قم.

shshobeiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر روح الله اکرمی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم.

r.akrami2013gmail.com

دکتر علیرضا دبیرنیا

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

dr.dabirnia.alirezagmail.com

دکتر عباس زراعت

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام گروه حقوق دانشگاه کاشان

zeraatkashan.uc.ir

دکتر ابراهیم عبدی پور فرد

حقوق خصوصی استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم.

drabdipouryahoo.com

دکتر علی مشهدی

حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه قم

mashadialiyahoo.com

دکتر سید مجتبی واعظی

حقوق عمومی استاد تمام گروه حقوق عمومی دانشگاه شیراز

mojtaba_vaeziyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کمال حلیلی بن حسن

حقوق کار استاد تمام دانشگاه UKM (دانشگاه ملی مالزی).

k.haliliukm.edu.my

دکتر نبیل مهدی الذبحاوی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM).

althabhawigmail.com

ویراستار انگلیسی

مهراد مؤمن

حقوق عمومی پژوهشگر دکتری حقوق عمومی

m.momenstu.qom.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

محبوبه مرتضوی

حقوق عمومی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی

mahbob1387gmail.com

صفحه آرا

محبوبه مرتضوی

حقوق عمومی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی

mahbob1387gmail.com