نویسنده = داود کاظمی
دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام‌های انتخاباتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 88-108

فردین مرادخانی؛ داود کاظمی