دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی(با نگاهی به حقوق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

زهرا عامری


درآمدی بر دادرسی اساسی تطبیقی ایران و کرواسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

یونس فتحی؛ آرمین اصغری


محدودیت‌های اعمال قواعد حفاظت از پردازش اطلاعات در شبکه‌های ارتباطی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

مسلم آقایی طوق؛ مهدی ناصر


مطالعه تطبیقی حق بر آموزش کودکان از منظر کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

میلاد کاشی کمیجانی؛ مهدی رجائی


مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

حمید شاکری