مطالعه تطبیقی مبانی نظری تأسیس دولت‌های لیبرال و نظرات جان رالز

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 41-60

عبدالسعید شجاعی؛ احسان موحدی پور


تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 61-87

ابراهیم عبدی‌پور‌فرد؛ مهراد مومن


دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام‌های انتخاباتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 88-108

فردین مرادخانی؛ داود کاظمی


مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه‌های دادرسی اداری

دوره 1، شماره 1، بهمن 1402، صفحه 109-130

سید مجتبی واعظی


مطالعه تطبیقی حقوق انتخاباتی بیگانگان در پرتو اسناد بین المللی و قوانین داخلی(با نگاهی به حقوق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

زهرا عامری