مطالعه تطبیقی حق بر سلامت روان در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-21

محمد جلالی؛ صدیقه الهیان


مطالعه تطبیقی مبانی نظری تأسیس دولت‌های لیبرال و نظرات جان رالز

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 41-60

عبدالسعید شجاعی؛ احسان موحدی پور


تأملی بر چیستی منفعت عمومی (مطالعه تطبیقی از منظر حقوق عمومی اقتصادی)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 61-87

ابراهیم عبدی‌پور‌فرد؛ مهراد مومن


دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام‌های انتخاباتی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 88-108

فردین مرادخانی؛ داود کاظمی


مطالعه تطبیقی دادرسی اساسی در ایران و کرواسی

دوره 1، شماره 2، تیر 1403، صفحه 92-110

یونس فتحی؛ آرمین اصغری


مطالعه تطبیقی مبانی و مؤلفه‌های دادرسی اداری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 109-130

سید مجتبی واعظی


تحدید قدرت یا مهار خودسری هیات حاکمه جستاری در نحوه اِعمال حاکمیت دولت در دو نظام حقوقی فرانسه و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

سید علی موسوی؛ آیت مولائی؛ فرشید بنده علی